Pogoda na dziś zobacz prognozy
 19°14°

Regulamin

§ 1. Określenia i definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje:

Regulamin
"Regulamin użytkownika portalu JastrzebieOnline.pl", stanowiący regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204), określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez JastrzebieOnline.pl na rzecz Użytkowników portalu JastrzebieOnline.pl, obejmujący zasady korzystania z portalu.

Portal
Serwisy informacyjny prowadzony przez Usługodawcę pod adresem www.jastrzebieonline.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tych adresów, a także każdym innym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją, a także każdym, który go zastąpi.

Użytkownik
Osoba fizyczna korzystająca z portalu.

Administrator danych
Administratorem danych jest HB Media z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Boża Góra Prawa 28B/3, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, NIP: 6332179653. Administrator przetwarza dane do celów marketingowych i statystycznych.

Przetwarzanie danych
określa Polityka prywatności Serwisu.

 

§ 2. Postanowienia szczegółowe - zasady publikacji komentarzy i ogłoszeń

 1. Użytkownik ma prawo do nieodpłatnego korzystania z Portalu - zamieszczania komentarzy i ogłoszeń w portalu w celu wymiany informacji i opinii.
 2. Użytkownik ma również prawo do zamieszczenia płatnych ogłoszeń wyróżnionych na zasadach określonych przez portal JastrzebieOnline.
 3. Użytkownik portalu zamieszcza swoje komentarze i ogłoszenia na własną odpowiedzialność. JastrzebieOnline nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na stronach portalu i się z nimi nie identyfikuje.
 4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronach portalu treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie lub społecznie niewłaściwe.
 5. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez Użytkowników na stronach portalu przekazów o charakterze reklamowym.
 6. Niedopuszczalne jest umieszczanie komentarzy mogących mieć negatywny wpływ na wizerunek portalu JastrzebieOnline oraz jego Wydawcy.
 7. JastrzebieOnline.pl zastrzega sobie prawo do usuwania treści lub ewentualnej zmiany słów na ocenzurowane, o których mowa w ustępie 3 i 4 niniejszego paragrafu.
 8. JastrzebieOnline.pl zastrzega sobie prawo do weryfikowania niektórych informacji znajdujących się w komentarzach i na tej podstawie ich publikacji lub usuwania komentarzy wprowadzających w błąd opinię publiczną.
 9. JastrzebieOnline.pl zastrzega sobie możliwość zbanowania IP użytkownika z ważnych powodów. 
 10. W przypadku zmiany strategii w zakresie portalu JastrzebieOnline zastrzega sobie prawo do zaprzestania umożliwiania Użytkownikom publikowania komentarzy i ogłoszeń w portalu po uprzednim poinformowaniu Użytkowników z 14-dniowym wyprzedzeniem.
 11. Użytkownicy poprzez umieszczenie swoich komentarzy i ogłoszeń w portalu wyrażają zgodę na rozpowszechnianie komentarzy w innych częściach portalu.
 12. JastrzebieOnline ma prawo emisji reklam wszelkiego rodzaju produktów i usług w trakcie prezentacji komentarzy i ogłoszeń zamieszczonych przez Użytkowników w portalu. Użytkownikom nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu zamieszczania reklam na stronach portalu.
   

§ 3. Postanowienia szczegółowe

 1. JastrzebieOnline nie kontroluje, ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Użytkownika.
 2. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Administratora w celu świadczenia usług w obrębie Portalu, a także w prawnie usprawiedliwionym celu, zgodnie z ustawami z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz.1204) oraz z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926).  Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niepodanie ich może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z niektórych udostępnianych usług. Szczegóły na temat przetwarzania danych określa Polityka prywatności.
 3. JastrzebieOnline zapewnia każdemu Użytkownikowi konta dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. JastrzebieOnline zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych Użytkowników kont. Użytkownik obowiązany jest zabezpieczyć należące do niego hasło dostępu do konta przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu.
 5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje bezpłatne konto w portalu, w tym za zawartość i formę zamieszczanych treści, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej za działania niezgodne z prawem. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, JastrzebieOnline przekazuje pozostające w jej posiadaniu dane Użytkowników.
 6. W wybranych częściach portalu JastrzebieOnline może umożliwić Użytkownikom nieodpłatnie zamieszczanie zdjęć.
 7. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów na stronie jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.
 8. Niedopuszczalne jest podejmowanie na stronach zdjęć działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady Netykiety, w tym w szczególności niedopuszczalne jest:
  a) umieszczanie przez Użytkowników na stronach zdjęć i treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety,
  b) umieszczanie przez użytkowników na stronach ich zdjęć i materiałów tekstowych, graficznych czy dźwiękowych naruszających prawem chronione dobra osób trzecich.
 9. JastrzebieOnline zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta Użytkownika, gdy:
  a) Użytkownik wykorzystuje konto niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub Regulaminu,
  b) nazwa konta narusza prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe.
 10. Użytkownikowi przysługuje prawo do zamknięcia założonego konta w każdym czasie, w tym w przypadku zmiany Regulaminu. Żądanie zamknięcia konta należy nadesłać na adres e-mail: kontakt@jastrzebieonline.pl

§ 4. Reklamacje

 1. Reklamacje na podstawie Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: kontakt@jastrzebieonline.pl

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2010.
 2. JastrzebieOnline zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 poz. 1204) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).