Komendant: policja jest dla społeczeństwa

O tym, że Policja jest dla społeczeństwa i ma podejmować wszelkie działania chroniące pokrzywdzonych mówi mł. insp. Piotr Sielecki, Komendant Miejski Policji w Jastrzębiu-Zdroju. Szczególnie zależy mu na zwalczaniu przestępstw domowych i w ruchu drogowym. Jednak na pytanie, czy miasto jest bezpieczne - mieszkańcy muszą odpowiedzieć sami.

Komendant: policja jest dla społeczeństwa

Już jakiś czas jest Pan Komendantem w Jastrzębiu, czy nasze miasto wyróżnia się czymś na tle miast, w których Pan pracował? Czy ma swoją specyfikę?

Wydaje mi się, że Jastrzębie w swojej specyfice nie odbiega od innych miast, gdzie do tej pory pełniłem służbę. Każde z miast aglomeracji śląskiej ma swoje problemy, różnicuje je tylko ich skala. W jednym mieście głównym problemem są imprezy masowe i wybryki chuligańskie w trakcie, jak i po zakończeniu imprezy, w innym bójki i awantury pod nocnymi klubami, czy też spożywanie alkoholu w miejscach publicznych i zakłócanie ciszy nocnej. Mieszkańcom Jastrzębia-Zdroju w głównej mierze przeszkadza nadmierne przekraczanie prędkości i spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. Jeżeli natomiast chodzi o przestępstwa, to z każdym rokiem odnotowujemy ich coraz mniej. Nie mniej jednak na szczególną uwagę zasługują przestępstwa, które są szczególnie uciążliwe dla społeczeństwa, czyli włamania, kradzieże i przestępczość narkotykowa.

Jakie obszary policyjnej pracy będą dla Pana szczególnie ważne?

Trudno jest gradować obszary pracy policyjnej, gdyż Policja funkcjonuje jak organizm naczyń połączonych. Policjanci pionu prewencji nie zrobią nic bez wsparcia pionu kryminalnego czy też logistycznego i odwrotnie. Natomiast wszyscy pełnimy służbę i pracujemy, mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Jastrzębia-Zdroju. Z pewnością moje priorytety będą związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców w ruchu drogowym, podczas imprez masowych, czy też pomoc dla każdego mieszkańca w sytuacji, gdy stanie się ofiarą przestępstwa. Bardzo mocno akcentuję i na odprawach w sposób szczególny kładę nacisk na pomoc ofiarom przestępstw, nazwijmy to domowych. Bardzo bolą mnie sytuacje, kiedy ofiarą przemocy domowej jest osoba bezbronna, a tym bardziej dziecko. Ofiary przestępstw domowych często akceptują taki stan rzeczy ze względu np. ekonomicznego uzależnienia od swojego kata. Na szczęście jako Policja pozyskaliśmy z dniem 30 listopada 2020 roku nowe narzędzie w postaci możliwości wydania sprawcy przemocy nakazu opuszczenia mieszkania i zakazu zbliżania się do swojej ofiary. Z narzędzia tego już korzystaliśmy.

Na pewno policja realizuje wiele zadań, gdyby jednak wymienił Pan trzy najważniejsze z nich w kolejności od najważniejszego począwszy?

Jak już wcześniej mówiłem ciężko gradować zadania, ale w tym wszystkim najistotniejszym jest, by tak zorganizować się, by pomóc człowiekowi, który znalazł się w trudnej sytuacji. Nie możemy ulec rutynie. Każde wezwanie musimy traktować poważnie. Gdy tak będziemy podchodzić do naszych obowiązków, zyskamy szacunek mieszkańców miasta i satysfakcję z własnej pracy. To po pierwsze.

Żeby jednak ten cel osiągnąć, musimy zmaksymalizować szybkość działania, zapewnić szybką reakcję. Im szybciej znajdziemy się na miejscu zdarzenia, tym mamy większą szansę zatrzymać sprawcę przestępstwa. Nawet jeżeli sprawców nie zatrzymamy na gorącym uczynku jego popełnienia, to dzięki natychmiastowej reakcji nie ulegną zatarciu ślady kryminalistyczne, ustalimy świadków, którzy choćby w anonimowy sposób pomogą nam w ustaleniu przebiegu zdarzenia, przekażą rysopis sprawcy, ubiór, kierunek jego ucieczki. To po drugie.

Kolejny obszar to bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Z naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa informacji wynika, że mieszkańcy miasta w roku 2020 dokonali 1248 zgłoszeń naruszeń bezpieczeństwa. Aż 77,80 % dotyczy właśnie tego obszaru. Przytoczę dane: 650 zgłoszeń to przekraczanie prędkości, 201 to nielegalne rajdy samochodowe, 120 zgłoszeń to nieprawidłowe parkowanie. Planujemy działania ukierunkowane na podwyższenie bezpieczeństwa w tym zakresie.

Mieszkańcy często wskazują na akty wandalizmu na naszych ulicach, czy jest sposób na tą bolączkę?

Jeżeli chodzi o akty wandalizmu, to chciałbym zapewnić, że jastrzębska Policja jest coraz skuteczniejsza. W roku 2020 zostało wszczętych 138 postępowań z art. 288 kk i jest ich o 37 mniej niż w roku 2019. Jeszcze bardziej istotnym jest, że zanotowaliśmy wzrost wykrycia sprawców zniszczenia mienia o 3,83 % i poziom ten wynosi 34,65%.

Ja oczywiście dodatkowo zachęcam do bieżącego informowania nas o takich zachowaniach. Chociażby w sposób anonimowy przekazać informację dzwoniąc na numer alarmowy 112, bądź do dyżurnego jastrzębskiej Komendy Policji. My na każde wezwanie będziemy bezzwłocznie reagować. Zachęcam również do korzystania z aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Informacje tam przekazywane są przez nas bardzo poważnie traktowane. Zapewniam też, że do tego typu zachowań będziemy podchodzić z największą surowością działania, a w sprawach o wykroczenia stosować będziemy najwyższe możliwe grzywny, lub kierować wnioski o ukaranie do sądu, gdzie ta grzywna może wzrosnąć do nawet 5000 zł.

Inną sprawą, na którą zwracają uwagę jastrzębianie, jest zwiększenie liczby patroli pieszych. Czy widzi Pan taką potrzebę?

Faktem jest, że w ostatnim czasie w związku z pandemią spadło na nas jako Policję mnóstwo nowych obowiązków. Jak Państwo wiecie, weryfikujemy między innymi poprawność wykonania obowiązku kwarantanny, a zadaniami tymi obciążeni są przede wszystkim dzielnicowi i policjanci z Referatu Patrolowo – Interwencyjnego. Nie mniej jednak uważam, że patrol pieszy jest bardzo skuteczny w obszarze zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń. Dlatego też Policjanci w chwili obecnej otrzymują zadania, by przemiennie stosować patrol pieszy i patrol zmotoryzowany. Taką formę patrolowania, na chwile obecną, będziemy kontynuować.

W jaki sposób można przybliżyć mieszkańcom dzielnicowych? Mimo wszystko duża ich cześć nie zna swoich dzielnicowych

W okresie przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie RP dzielnicowi byli aktywni w swoich rejonach służbowych, w zakresie spotkań ze społecznością lokalną. Obecnie z uwagi na zagrożenie spowodowane koronawirusem, zarówno dla dzielnicowych, jak i mieszkańców naszego miasta ograniczyliśmy te kontakty do niezbędnego minimum. Zapewniam jednak, że najszybciej jak to możliwe wrócimy do debat ze społeczeństwem. Będziemy pojawiali się na osiedlowych spotkaniach, odpowiemy obecnością na każde zaproszenie skierowane do nas przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, rady osiedla, szkoły i przedszkola. Dopóki jednak te spotkania muszą pozostać w zawieszeniu, serdecznie namawiam do korzystania z systemów teleinformatycznych, czyli z aplikacji „Moja Komenda” oraz „Śląska Policja”. W przypadku obu tych narzędzi można w bardzo łatwy i intuicyjny sposób uzyskać informację na temat swojego dzielnicowego oraz służbowych danych teleadresowych umożliwiających z nim kontakt telefoniczny.

Aplikacja „Śląska Policja” jest bardziej rozbudowanym narzędziem pozwalającym nie tylko na uzyskanie informacji o właściwym dzielnicowym z danego rejonu służbowego, jego zastępstwie, danych teleadresowych, ale również pozwala na bieżącą wymianę korespondencji w formie elektronicznej, formułowanie zapytań, składanie propozycji do planów priorytetowych i inne.

Przewiduje Pan jakieś działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na drogach?

Poza działaniami standardowymi związanymi z akcjami krajowymi czy też wojewódzkimi, działania jastrzębskiej Policji w kwestii poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na rok 2021, ukierunkowane będą głównie na poprawę bezpieczeństwa pieszych oraz kontrolę stanu trzeźwości kierujących wszelkiego rodzaju pojazdów. Aby te cele osiągnąć, będziemy dokonywać kontroli dopuszczalnej prędkości jazdy – w szczególności w rejonach przejść dla pieszych oraz przejazdów dla rowerzystów. Więcej kontroli tego typu prowadzonych będzie w centrum miasta. Przestrzegam też, że z całą surowością będziemy nakładali grzywny na kierowców, którzy nie udzielą pierwszeństwa pieszemu na oznakowanym przejściu dla pieszych, rowerzystom na oznakowanych przejazdach dla rowerów oraz na kierowców, którzy nie stosują się do sygnalizacji świetlnej. Na pewno też w dalszym ciągu prowadzona będzie lustracja oznakowania oraz infrastruktury drogowej, a o wszelkich nieprawidłowościach poinformowani zostaną zarządcy dróg w formie wniosków. Dodatkowo kontynuowane będą – w ramach możliwości oraz z zachowaniem obostrzeń sanitarnych – działania profilaktyczne skierowane do dzieci, młodzieży oraz kierujących pojazdami seniorów.

Czy przestępstwa/wykroczenia nieletnich są poważnym problemem w Jastrzębiu?

W 2020 roku stwierdzono 13 czynów karalnych popełnionych przez nieletnich sprawców i jest to o 2 mniej niż w roku 2019. 6 z tych czynów dotyczyło przestępstw włamania, kradzieży z włamaniem pojazdu, pobicia. Czytając statystykę, można wysnuć wniosek, że Jastrzębie nie ma problemu ze zdemoralizowaną młodzieżą. Ja jednak wolę zaufać nie statystyce, a rzetelnemu rozpoznaniu. Dlatego też na początku grudnia 2020 roku, powołałem decyzją Grupę ds. Nieletnich i Patologii Społecznych, w której znaleźli się funkcjonariusze zarówno służby prewencyjnej, jak i kryminalnej. Funkcjonariusze tej grupy zostali ukierunkowani na współpracę z placówkami oświatowymi, ale także na ujawnianie nieletnich popełniających czyny karalne, jak i ujawnianie nieletnich, pozostających na ucieczkach z domów i ośrodków wychowawczych. Temat ten pozostaje w moim bezpośrednim zainteresowaniu.

Narkotyki i dopalacze. Czy policjanci mają dobre rozpoznanie tych problemów?

Uważam, że narkotyki to poważny problem i to nie tylko lokalny W Jastrzębiu w 2020 roku ujawniliśmy 262 czyny z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, za które przedstawiono zarzuty 107 podejrzanym. Z uwagi na covid-19 i ogłaszane obostrzenia w zakresie poruszania się, jak również możliwości przekraczania granic RP ilość ujawnionych pojedynczych czynów spadła o 50% w porównaniu do roku ubiegłego, natomiast prowadzona praca operacyjna przyczyniła się do zabezpieczenie łącznie 5,194 kg narkotyków oraz zebrania materiału dowodowego pozwalającego na wystąpienie do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 7 podejrzanych o posiadanie i handel narkotykami. Uważam jednak, że w tym obszarze musimy się poprawić i czeka nas tu dużo pracy.

Niektórzy mieszkańcy wskazują, że sposób przyjmowania przez policjantów zgłoszeń o przestępstwach/wykroczeniach wymaga poprawy. Czy widzi Pan tutaj pole do wprowadzenia zmian?

Przede wszystkim, jak już wspomniałem, na samym początku naszej rozmowy uważam, że to my jesteśmy dla społeczeństwa i naszym obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta. Musimy tak się zorganizować, by pomóc każdemu, kto znalazł się w trudnym położeniu. Nie tolerowałbym sytuacji, gdy moi podwładni sugerowaliby, że nie ma większej potrzeby nadawać oficjalnego biegu sprawie. Jeżeli ktoś zdecydował się do nas przyjść, to z pewnością z jakimś problemem i oczekuje porady lub wsparcia. Zapewniam Państwa, że taki też jest mój przekaz do podległych mi funkcjonariuszy.

I ostatnie pytanie: czy Jastrzębie można uznać bezpiecznym miastem?

W mojej ocenie tak, choć z pewnością pracy nam w tym roku nie zabraknie. Ze swojej strony mogę jedynie zapewnić, że do każdego prognozowanego zagrożenia, każdego zabezpieczenia imprezy masowej i do każdej prośby o pomoc będziemy podchodzić profesjonalnie i z zaangażowaniem. Po tym krótkim jak na razie okresie mojej służby jako Komendant Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju mogę z całym przekonaniem stwierdzić, że pełniący tu służbę policjanci są naprawdę mocno zaangażowani i profesjonalnie podchodzą do swoich obowiązków. Chciałbym im oraz pracownikom cywilnym gorąco pogratulować i podziękować za służbę i pracę w roku 2020.

Na samo pytanie, czy Jastrzębie jest bezpiecznym miastem, odpowiedzi powinni jednak udzielić mieszkańcy miasta, którym korzystając z okazji, w roku 2021 chciałbym życzyć przede wszystkim zdrowia, ale także spełnienia najskrytszych marzeń i satysfakcjonującego Państwa poczucia bezpieczeństwa.

***

Młodszy inspektor Piotr Sielecki. 

Służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku w Warszawie. Od 1993 roku służbę pełnił w Chorzowie. Przeszedł wszystkie szczeble kariery. Służył w Plutonie Pogotowia Policyjnego, Zespole Prewencji i Zespole Kryminalnym, był dyżurnym oraz wykładowcą w Szkole Policji w Katowicach. Od 2011 roku kierował Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej w Chorzowie. Od marca 2014 roku pełnił funkcję Komendanta Komisariatu IV Policji w Katowicach. Następnie pełnił służbę jako I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Chorzowie i Żorach. Od 16 września 2020 roku realizuje obowiązki Komendanta w Komendzie Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju.

Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (1996-1999),  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego - mgr politologii (2001-2004), studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i umiejętności menadżerskich na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (2007-2008), .Biegły sądowy Sądu Okręgowego w Katowicach z zakresu oceny poprawności stosowania środków przymusu bezpośredniego, broni palnej, oceny prawidłowości zabezpieczeń imprez masowych.

 

Katarzyna Barczyńska-Łukasik 

30 komentarzy

Śledź tę dyskusję
Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].
~Do Jarek (46.134. * .227) 15.01.2021 12:17

Jareczku mama wie , że siedzisz na komputerze? Miałeś posprzątać zabawki !!!

~Jarek (188.147. * .86) 15.01.2021 07:50

Trzydzieści lat pracy nad zmianą wizerunku - kiedyś milicji, potem policji a dziś niestety znów milicji - poszło. Skundliliście się Panowie i to za parę groszy. Niestety, dziś was ludzie postrzegają jako "damskich bokserów" , którzy pałują kobiety, gonią dzieci na sankach, a boją się bandziorów. Dziś już nie jesteście dla społeczeństwa ale dla rządzących. Jesteście przeciw społeczeństwu, w sumie jego wrogiem.

~Dobra dobra (89.77. * .104) 13.01.2021 15:47

JotPe sto wariaty...

~Tomek do Orkan (37.47. * .200) 13.01.2021 08:49

Zawsze trzeba podać swoje dane , a co najlepsze jeżeli przestępca poprosi policjanta o info kto zadzwonił , funkcjonariusz mu udzieli takich informacji. Fajnie co ? W naszym kraju lepiej udawać ,że się czegoś nie widzi oczywiście w ramach rozsądku. Taki włamywacz np. jak się włamie do naszego domu , i potraktujemy go jak trzeba to ten poturbowany "biedak" może nam wytoczyć proces , który przy obecnych sądach na 99% wygra. Polska w pigułce

~Orkan (89.77. * .217) 12.01.2021 19:14

Nie jest do końca prawdą że można anonimowo zgłaszać przestępstwa.To zależy na jakiego dyżurnego się trafi .Niektórzy wymagają podania danych bo twierdzą że dana sytuacja np..jak ktoś coś niszczy czy zakł?ca porządek przeszkadza zgłaszającemu a nie reszcie...dziwne to podejście ale się zdarza.I dlatego też niektórzy mają dość wykłócanie się dyżurnym i poprostu przechodzą obojętnie nad chuligaństwem i zakłócaniem porządku.

~XYZ (93.105. * .108) 12.01.2021 18:49

Zgadzam się "Policja jest dla społeczeństwa". Szczególnie jak traktuje gazem kobiety, łamie ręki nastolatkom i ochrania chałupę pewnego dziada. Tylko czy nie powinna nazywać się milicja

~To sem ja (31.0. * .202) 12.01.2021 13:24

Obserwator, nie zawsze można czekać do tych wyborów tej pseudo demokracji. Demokracja jest tylko w Szwajcarii. Tam ludzie mogą, poprzez obligatoryjne (dla rządzących) referendum, usunąć urzędasa lub zła ustawę. U nas media mają rząd dusz. Więc gdyby dziś były wybory, nic by się nie zmieniło... ludzie w zatrważającej większości nie wyciągają wniosków, tylko powtarzają medialną propagandę.

~Jan (89.64. * .9) 12.01.2021 11:48

Nadzieja w komendancie, bo przez ostatnie 5 lat było bardzo źle, wręcz tragicznie. Prewencja to był obraz nędzy, przyjmowanie spraw,stosunek do poszkodowanych, choć sprawa była bardzo poważna,i dotyczyła poważnych przestępstwnaprzestępstwna dużą skalę i wykroczeń. Proszę działać.

~Gość (185.246. * .180) 12.01.2021 09:19

Proszę zainteresować się sprawą psów, którym być może stała się krzywda. Niech policjanci dokładnie zbadają sprawę.

~obserwator z boku (89.64. * .76) 12.01.2021 08:05

Policja jest tylko wykonawcą prawa tworzonego w parlamencie przez naszych wybrańców. Jest narzędziem w rękach władzy żeby to prawo egzekwować. Jeżeli Sejm uchwali że nie można jeździć na sankach to Policja ma to wykonać. Jeżeli Sejm daje pozwolenie rządowi na rozganianie demonstracji to narzędzie musi wykonać. Jeżeli Prezydent i Sejm daje pozwolenie na omijanie praw obywateli zapisanych w Konstytucji to kto jest winien? Jeżeli obywatelom w swojej większości nie spodoba się takie rządzenie to mogą w następnych wyborach wybrać innych swoich przedstawicieli w Sejmie a także wybrać innego Prezydenta. Może ci nowi odnajdą gdzieś w archiwum zakurzoną Konstytucję i uchwalą nowe ustawy że będzie można jeździć na sankach i demonstrować a tych którzy zapomnieli że mamy konstytucję należy przyprowadzić przed oblicze sądu a zadanie doprowadzenia wykona kto? - Policja bo jest narzędziem w rękach władzy a władze wybieramy MY OBYWATELE.

~Gość (185.246. * .180) 12.01.2021 07:55

Ludzie nasza policja jest ok. Partyjna milicja jest w Warszawie i Katowicach. U nas panuje ład i porządek i tak ma być!

~Gość (91.225. * .4) 11.01.2021 22:10

Dla społeczeństwa pałą teleskopową i gazem protestujących. Taaa. Milicja.

~Pszczółka (89.64. * .111) 11.01.2021 21:31

Potraficie tylko niszczyć Polaków razem z tą PiSlamską zarazą.Ganiać dzieci na sankach to jest dzisiejszy milicjant.

~Towarzysz PIS (89.64. * .15) 11.01.2021 21:03

Panie Komendancie dlaczego nosicie na mundurach orzełki a nie kaczki? Zapomnieliście której partii służycie?

~abc (31.179. * .5) 11.01.2021 18:46

Chodza opinie o nowym komendancie ze to naprawde w porzadku gosc. Chyba po raz pierwszy od dosc dawna.
Oby tak było naprawde - czas pokaze :-)

~Gość (185.246. * .200) 11.01.2021 17:55

Zero litości dla przestępców. Tak trzymać

~Ferdynand Kiepski (188.147. * .86) 11.01.2021 17:34

Dla społeczeństwa???? ale się ubawiłem. Jesteście zwykła milicja partyjną i nic więcej, która od czasu do czasu przypomina sobie do czego została powołana. Kiedy trzeba was do ścigania bandytów, w tym drogowych, to was nie ma, ale jak trzeba pałować kobiety, gnębić przedsiębiorców, to tak jesteście na zawołanie.

~Gość (46.134. * .164) 11.01.2021 16:40

Panie komendancie. Bądź Pan po prostu człowiekiem....

~TW (91.204. * .182) 11.01.2021 16:28

Panie Komendancie - powodzenia w realizacji zamierzonych celów! Szczególnie w walce z handlarzami narkotyków i chuliganerką.

~Przemko (87.207. * .10) 11.01.2021 16:14

Czy można prosić o patrole policji na ścieżce rowerowej ŻSR: piesi chodzą po niej jak po chodniku z mały dziecmi!

~Gość (5.184. * .41) 11.01.2021 14:08

Twardą ręką brać przestępców za pysk! Niech wyją i ujadają

~Lump (94.254. * .146) 11.01.2021 14:06

Milicja ?

~To sem ja (31.0. * .1) 11.01.2021 13:48

To "prawo", które pozwala wyrzucić kogoś z własnego domu to skandal!!! Skoro jjest takum zwolennikiem tej hucpy, mam nadzieję, że po pomówieniu przez jego toowarzyszkę sam wyląduje na ulicy. Może wtwdy cokolwiek zrozumie. Są ośrodki dla matek z dziećmi (dlaczego nie ojców?). Chłop musi sobie radzić sam (nie ważne winny czt niewinny). Ten przepis o wydaleniu z własnego domu powinien być dawno zaskarżony, ale kto nas obroni (jak i przed bezprawnymi lockdawnami)?

~Proszę o szczegóły (89.64. * .225) 11.01.2021 13:44

To jak? Nie będzie można w domu wlać swojej babie? To gdzie można bić swoją babę.... Jak w ogóle rozpatrywać pojęcie - przestępstwa domowe. Czego one dotyczą.......

~Gość (5.184. * .41) 11.01.2021 12:32

Boisko przy ZS Nr 2, bieżnia. Po godz 19:00 do 24:00 osoby spożywają alkohol na bieżni. Zakłócają ciszę nocną, szczególnie w soboty.

~SJZ (193.46. * .252) 11.01.2021 11:55

Ul Pszczyńska na wypości 271 nagminne łamanie przepisów ruchu drogowego jadący od skrzyżowania w kierunku Pawłowic skręcają w lewo mimo znaku P-4. Wyżarzający na ul Pszczyńska mimo znaku C-2 i P-4 skręcają w lewo. Sytuacja ta ma miejsce co dziennie, ciekawe ile razy zareagowała na to policja? Bo jadąc bez pasów to stwarzam o wile większe zagrożenie dla ruchu drogowego.

~Osadnik (83.22. * .151) 11.01.2021 11:42

Policja Partyjna niestety

~Patryk Bombel (188.147. * .1) 11.01.2021 11:30

Policjant i mundur rzecz święta dla tych co nie szanują tych świętości to pałka gaz i na 48 godzin do aresztu.

~Emil z Godowa (87.207. * .192) 11.01.2021 11:27

Lać pałkami po dupach ile wlezie a szczególnie tym zawsze pyskatym i co wszystkie rozumy pozjadali. Porządek musi być.

~POdPiS (188.147. * .182) 11.01.2021 11:20

Policja stała się "młotem i pałą" na wolnych obywateli tak jak miało to w latach okupadji komunistycznej.
Nie bronią obywateli a jedynie słusznej parti i jego wodza.